Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja uždarosios akcinės bendrovės „NORAMEDA“ (įmonės kodas 140744584, adresas Meistrų g. 8A, Vilniaus m., adresas korespondencijai – Gynėjų g. 16, Vilniaus m., toliau – NORAMEDA) klientų asmens duomenų tvarkymo pagrindinius principus bei tvarką, naudojantis interneto svetaine www.gudruciovaistine.lt (toliau– GUDRUČIO VAISTINĖ).

Privatumo politika skirta supažindinti Jus su NORAMEDOS vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, remiantis kuria gali būti ar yra nustatyta Jūsų asmens tapatybė: pavardė, vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas, informacija apie pirkimą (data, prekė, kaina, kiekis, suma, nuolaida) ir kita informacija (toliau – Asmens duomenys). 

Su Privatumo politika bet kuriuo metu galite susipažinti GUDRUČIO VAISTINĖS internetinėje svetainėje.

NORAMEDA yra Jūsų Asmens duomenų valdytoja.

Jūsų Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679 (toliau – BDAR).
Naudodamiesi GUDRUČIO VAISTINĖS svetaine Jūs sutinkate su šia Privatumo politika ir pripažįstate, kad esate informuotas, jog NORAMEDA Jūsų Asmens duomenis valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis, tikslais ir tvarka.

Duomenų tvarkymo principai

 • NORAMEDA vadovaujasi šiais Asmens duomenų tvarkymo principais:
  • Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.
  • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.
  • Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokių reikia siekiant nurodytų tikslų.
  • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
   • Jūs duodate sutikimą arba kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų naudojami konkrečiam tikslui (pvz., užsiregistruojant gauti naujienlaiškį, dalyvauti apklausose, žaidimuose (viktorinose), pateikiant užsakymą ar atsakant į kitokius klausimus apie kontaktinius duomenis); 
   • sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;
   • Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia NORAMEDA arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, nėra viršesni;
   • Asmens duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta NORAMEDAI taikoma teisinė prievolė.
  • Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami.
  • Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę galima būtų nustatyti ne ilgiau nei kad yra būtina siekiant nustatytų tikslų.
  • Asmens duomenys tvarkomi tik tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas; duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  • Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali, išskyrus tuos atvejus, kai jos atskleidimo reikalauja teisės aktai.
 • Naudotis GUDRUČIO VAISTINĖS svetainės paslaugomis gali:
  • visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  • juridiniai asmenys;
  • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Asmens duomenų tvarkymas bei saugojimo laikotarpis

NORAMEDA gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų Asmens duomenys GUDRUČIO VAISTINĖJE renkami ir kitaip tvarkomi šiais tikslais:

 • siekiant apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus;
 • siekiant išrašyti finansinius dokumentus;
 • siekiant išspręsti problemas, susijusias su paslaugų teikimu;
 • siekiant įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 • elektroninės prekybos tikslais;
 • tiesioginės rinkodaros (prekių ir paslaugų asmenims siūlymo ir (arba) teiravimosi jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų) tikslais;
 • elektroninių užklausų ir komentarų administravimo tikslais;
 • farmakologinio budrumo (skundų nagrinėjimo) tikslais.

Informacija gaunama ar generuojama Jums naudojantis GUDRUČIO VAISTINĖS svetaine, kaip tai nurodyta Privatumo politikos 3 punkte.
Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus Asmens duomenis. Tai būtina, siekiant sudaryti ar įvykdyti jau sudarytą su Jumis sutartį. Asmens duomenų teikimas farmakologinio budrumo tikslais yra teisės aktais nustatytas reikalavimas. Jums nepateikus Asmens duomenų minėtais tikslais, NORAMEDA neturės galimybės tinkamai vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ar Jūsų pateiktą užsakymą elektroninėje parduotuvėje, taip pat negalės įvykdyti teisinių prievolių, susijusių su farmakologinio budrumo reikalavimais.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis, NORAMEDA įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Jūsų Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi: 

 • tiesioginės rinkodaros (prekių ir paslaugų asmenims siūlymo ir (arba) teiravimosi jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų) tikslais – 10 metų nuo sutikimo tvarkyti Asmens duomenis gavimo momento (arba nuo duomenų gavimo momento, kai sutikimas neprivalomas);
 • elektroninių užklausų administravimo tikslais – 2 mėnesius, o komentarų administravimo tikslu – 3 metus nuo pateikimo dienos;
 • elektroninės prekybos tikslais – 2 metus nuo paskutinio kliento pirkimo arba paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros momento;
 • farmakologinio budrumo (skundų nagrinėjimo) tikslu – 5 metus nuo pranešimo apie šalutinį vaistų poveikį momento;
 • Jeigu Jūsų duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu NORAMEDA yra gavusi skundų, susijusių su Jumis, ar jeigu NORAMEDA yra pastebėjusi Jūsų padarytus Privatumo politikos ir / ar GUDRUČIO VAISTINĖS svetainėje esančių taisyklių pažeidimus, taip pat jei siekiama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiek laiko, kiek būtina minėtais atvejais.

Suėjus aukščiau minėtiems terminams, Jūsų Asmens duomenys sunaikinami automatiniu būdu.

NORAMEDA gali statistiniais tikslais naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie užsakytas paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

GUDRUČIO VAISTINĖS svetaine Jūs naudojatės ir parsisiunčiate duomenis savo rizika. NORAMEDA neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač jei tai žala, kuri gali būti padaryta Jūsų turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.

Informacijos gavimo būdai

NORAMEDA gali naudoti toliau nurodytą informaciją, kurią gauna Jums naudojantis GUDRUČIO VAISTINĖS svetaine, šiais būdais:

 • Jūsų IP adresas: Jūsų IP adresas yra skaitmuo, kurį Jūsų interneto paslaugų teikėjas (IPT) automatiškai priskiria Jūsų naudojamam kompiuteriui. IP adresas yra identifikuojamas ir patalpinamas Jūsų serverio žurnale kartu su apsilankymo laiku ir puslapiu (-iais), kuriame (-iuose) lankėtės. IP adresų rinkimas yra įprasta praktika internete ir tai automatiškai daro daugelis tinklalapių. IP adresus NORAMEDA naudoja tokiais tikslais, kaip GUDRUČIO VAISTINĖS svetainės naudojimo lygio nustatymas, serverio problemų ir GUDRUČIO VAISTINĖS svetainės administravimas. NORAMEDA juos taip pat gali naudoti ir atskleisti visais tikslais, kaip ir naudodami kitus asmens duomenis. NORAMEDA prašo įsidėmėti, kad IP adresus, serverio žurnalo įrašus ir susijusią informaciją NORAMEDA laiko Asmens duomenimis, jei taip nustato įstatymai ar kiti taikytini teisės aktai. 
 • Jūsų naršyklės informacija: tam tikrą informaciją renka daugelis naršyklių, pavyzdžiui, prieigos prie perdavimo terpės valdymo (angl. media access control, MAC), Jūsų kompiuterio tipas („Windows“ ar „Macintosh“), ekrano skiriamoji geba, operacinė sistema, interneto naršyklė ir versija, slapukai (slapukų politika pateikiama žemiau), pikselių žymos (angl. pixel tags), žiniatinklio indikatoriai (angl. web beacon) ir kitos panašios technologijos.

Naršyklės informaciją, apdorotą „Google Analytics“ programa, NORAMEDA naudoja GUDRUČIO VAISTINĖS svetainės lankymo statistikai vertinti ir gerinti. Daugiau informacijos apie tai galima rasti: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Duomenų apsauga ir „Facebook“ naudojimas

GUDRUČIO VAISTINĖS svetainėje naudojami socialinio tinklo www.facebook.com įskiepiai (angl. plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“).

Kai naudodamiesi GUDRUČIO VAISTINĖS svetaine išsikviečiate tinklalapio puslapius su tokiu įskiepiu, prisijungiate prie „Facebook“ serverių, Jūsų naršyklė gauna atitinkamą pranešimą, o tinklalapyje pasirodo įskiepis. Taip „Facebook“ serveriui perduodama informacija, kuriuose GUDRUČIO VAISTINĖS svetainės puslapiuose Jūs apsilankėte. Jei tuo metu esate užsiregistravęs kaip „Facebook“ narys, „Facebook“ šią informaciją priskiria Jūsų asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai. Naudojantis įskiepio funkcijomis (pvz., paspaudžiant mygtuką „Patinka“, pateikiant komentarą), šie duomenys taip pat priskiriami Jūsų „Facebook“ paskyrai. Jei Jūs nepageidaujate, kad „Facebook“ rinktų duomenis apie Jus per GUDRUČIO VAISTINĖS tinklavietę, prieš apsilankydami GUDRUČIO VAISTINĖS tinklavietėje, turite atsijungti iš „Facebook“.

„Facebook“ šiuo įskiepiu nedaro įtakos NORAMEDOS renkamiems duomenims, todėl teikia Jums NORAMEDOS žinių lygį atitinkančią informaciją. Daugiau informacijos apie „Facebook“ renkamus ir naudojamus duomenis, apie su tuo susijusias Jūsų teises, savo privatumo apsaugos galimybes galite rasti „Facebook“ privatumo pranešimuose.

Asmens duomenų naudojimas rinkodaros (reklamos ir rinkotyros) tikslais

NORAMEDA taip pat teikia šias paslaugas:

 • siunčia naujienlaiškius su naujausiais pasiūlymais / prekių reklama, teiraujasi klientų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų;
 • registruoja kaip nuolatinį klientą.

Jei Jūs duosite savo aiškų sutikimą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų panaudoti tiesioginės rinkodaros (reklamos ir rinkotyros) tikslais (pvz., tikrai nuspausite atitinkamą mygtuką atlikdami veiksmus GUDRUČIO VAISTINĖS svetainės puslapiuose), tai Jūsų Asmens duomenys ir bus išsaugoti bei naudojami šiais tikslais.

Kaip pavyzdį galima paminėti, kad tada NORAMEDA Jums siųs įvairią NORAMEDOS įmonės, įskaitant GUDRUČIO VAISTINĖS paslaugų ir prekių reklamą ar kitus pasiūlymus. Tam NORAMEDA pasinaudoja tokiais ryšio su Jumis kanalais, kuriuos NORAMEDAI nurodote duodami savo sutikimą, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, jei NORAMEDAI nurodote savo elektroninio pašto adresą; telefonu, trumpąja žinute arba per „App“ mobiliuosius pritaikymus, jei nurodote NORAMEDAI savo (mobiliojo) telefono numerį; įprastu paštu (pašto siunta), jei nurodote NORAMEDAI savo adresą.

Jei Jūs davėte savo aiškų sutikimą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų panaudoti tiesioginės rinkodaros (reklamos ir rinkotyros) tikslais, tai reiškia, kad suteikėte NORAMEDAI galimybę siųsti Jums paštu NORAMEDOS svetainėje siūlomų paslaugų reklamą. Be to, panaudodama Jūsų duomenis, NORAMEDA gali sukurti ir prižiūrėti naudotojo profilį, reikalingą tam, kad galėtumėte gauti būtent Jums skirtą reklamą, kuri, NORAMEDOS manymu, galėtų Jus sudominti. 

Jei Jūs duodate savo aiškų sutikimą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, NORAMEDA gali panaudoti Jūsų duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros ir pardavimo tikslais.

Atlikusi Jūsų užsakymą, elektroniniu paštu NORAMEDA Jums gali atsiųsti prašymą įvertinti NORAMEDOS darbą.

Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims 

Jūsų Asmens duomenis turi teisę tvarkyti NORAMEDA duomenų tvarkytojai – serverio paslaugos teikėjas, svetainės administratorius bei pašto siuntas pristatančios bendrovės – tiek, kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti. NORAMEDA turi teisę perduoti Asmens duomenis tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

Siekdama gerinti NORAMEDOS ir GUDRUČIO VAISTINĖS produktų pasiūlą, NORAMEDA personifikuotai įvertina, kuriomis NORAMEDOS nuorodomis buvo pasinaudota. Savo sutikimą tokiai praktikai Jūs suteikiate registracijos metu. Todėl NORAMEDAI gali reikėti perduoti Jūsų Asmens duomenis tolesniam apdorojimui kitoms NORAMEDOS grupės įmonėms arba kitoms įmonėms, kurios yra jos paslaugų teikėjai. Tokie paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, gali būti įgalioti išsiųsti naujienlaiškį Jums.

NORAMEDA garantuoja, kad Jūsų Asmens duomenys nebus pasipelnymo tikslais perduodami tretiesiems asmenims. Tačiau NORAMEDA pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtų tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to NORAMEDA pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Jūsų Asmens duomenys nebus teikiami į trečiąsias valstybes.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Jūs turite pareigą registracijos formose nurodyti tik teisingus Asmens duomenis. NORAMEDA nėra atsakinga už registracijos formose nurodytų Asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų Asmens duomenų.

Jeigu Asmens duomenys tvarkomi Jums sutikus, Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo pranešdami apie tai asmeniškai arba raštu adresu Gynėjų g. 16, 01109, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@norameda.com, pateikdami asmens tapatybę liudijančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. Atšaukimas neturės poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jums nesutinkant ar atšaukus sutikimą dėl Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkymo, toks duomenų tvarkymas nutraukiamas, Jūsų profilis ir Asmens duomenys sunaikinami.

Jūs taip pat turite teisę:

 • gauti patvirtinimą iš NORAMEDOS, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, jei taip, susipažinti su NORAMEDOS tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius Asmens duomenis;
 • reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;
 • reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą minėtame reglamente nurodytais pagrindais;
 • reikalauti ištrinti Asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) minėtame reglamente nustatytais pagrindais;
 • gauti Asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu ar sutartimi;
 • nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu, kai NORAMEDA tvarko Asmens duomenis siekdama savo teisėtų interesų; tuomet NORAMEDA nebetvarkys Jūsų Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai įrodys, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai.

Aukščiau nurodytas teises (išskyrus nurodytą 8.4.8 punkte) Jūs galite įgyvendinti kreipdamiesi į NORAMEDĄ asmeniškai arba raštu adresu Gynėjų g. 16, 01109, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@norameda.com, pateikdami asmens tapatybę liudijančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. NORAMEDA, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų kreipimosi dienos pateiks Jums atsakymą. 

Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su aukščiau minėtomis Jūsų teisėmis ar NORAMEDOS Privatumo politika, prašome adresu info@norameda.com atsiųsti elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Duomenų apsauga“.

Slapukų politika

Slapukai (angl. cookies) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurias Jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo Jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia GUDRUČIO VAISTINĖS svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visu svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai GUDRUČIO VAISTINĖS svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni. 

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnę informaciją galima rasti adresu allaboutcookies.org.

Duomenys apie naudojamus slapukus 
 

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

PHPSESSID

Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

p_popup_uh

Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtus ir paslėptus iškylančius („pop-up“) langus išsaugoti.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metus

Unikalus identifikatorius

rated_[sveikasis skaičius]

Slapukas naudojamas rinkti informacijai į svetainės turinio valdymo sistemą apie vartotojo pasirinktą apklausos atsakymą.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metus

Unikalus identifikatorius

C, cid, TPC, GCM, uid

Slapukai sukuria atsitiktinį ID kiekvienam apsilankančiam vartotojui, kad būtų galima nustatyti, kurie vartotojai lankosi svetainėje pakartotinai. Šie slapukai padeda identifikuoti vartotojų naršymo įpročius svetainėje.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės uždarymo arba iki 60 dienų

Unikalus identifikatorius

_utma, _utmb, _utmc

Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Atitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metus

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

_utmz

Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki naršyklės uždarymo

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

gtest, gdyn

Slapukai naudojami išsaugoti informacijai apie vartotojo peržiūrėtus puslapius, apsilankymo trukmę ir gali būti naudojami anonimiškai apibūdinti vartotojų charakteristikas pagal naršymo įpročius.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

5 metus

Unikalus identifikatorius

UID

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki 60 dienų

Unikalus identifikatorius

adnKeyTarget…

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Pirmo įėjimo į puslapį metu

5 metai

Unikalus identifikatorius

ntsprnt

DMP grupės indentifikatorius.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki 30 dienų

Unikalus identifikatorius

LimitatorInformer_Engine…

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metai

Unikalus identifikatorius

_vwu_uuid

_vis_opt_test_cookie

_vis_opt_exp_71_combi

debug_vis_opt_s

_vis_opt_s

Slapukai renka informaciją apie vartotojus ir leidžia stebėti jų naršymo įpročius.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

3 mėn.

Unikalus identifikatorius

splitVar2

Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas siekiant palyginti jų naršymo įpročius.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

Inspectlet slapukai:

_insp_identity

_insp_norec_sess

_insp_nv

_insp_ref

_insp_slim

_insp_targlptx

_insp_targlpu

_insp_uid

_insp_wid

Slapukai renka informaciją apie vartotojų veiksmus naršant svetainėje ir naudojantis joje esančiais funkcionalumais (vaizdo įrašais, formomis, mygtukais ir pan.). Šie slapukai leidžia įvertinti vartotojų naršymo patirtį ir nustatyti svetainės funkcionalumo trūkumus.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metai

Unikalus identifikatorius

„Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“ slapukai:

 

_dc_gtm_UA-4238681-1

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse.

Įėjimo į puslapį metu

8 val.

Unikalus identifikatorius

_dc_gtm_UA-4238681-28

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse.

Įėjimo į puslapį metu

8 val.

Unikalus identifikatorius

_ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

_gat_UA-4238681-28

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Įėjimo į puslapį metu

8 val.

Unikalus identifikatorius

viewedOuibounceModal

Slapukas naudojamas svetainėje skelbiamoms apklausoms pateikti vartotojams ir užtikrina, kad vartotojui apklausa būtų parodyta tik vieną kartą.

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

 

NORAMEDA gali, nepažeisdama teisės aktų, sujungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi prekėmis.

GUDRUČIO VAISTINĖS svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas. Trečiųjų šalių paslaugoms ar produktams, kuriuos galima pasiekti pasinaudojus nuorodomis iš GUDRUČIO VAISTINĖS svetainės, taikomas atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas.

Privatumo politikos keitimas

NORAMEDA turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką, apie tai pranešdama GUDRUČIO VAISTINĖS svetainėje.

Jeigu Jūs nesutinkate su Asmens duomenų tvarkymu pagal naują privatumo politikos redakciją, Jūs galite pasinaudoti aukščiau nurodytomis atitinkamomis Jūsų teisėmis, susijusiomis su Asmens duomenų tvarkymu.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami GUDRUČIO VAISTINĖS svetainėje.

About us